Rolf & Bodil de Neergaard
Viggo og Bodil de Neergaard i en stille stund sammen med herregårdens regnskaber. Formentlig lige omkring år 1900.

Refugium idégrundlag

Det Classenske Fideicommis har genskabt Fuglsang Herregaard som et refugium for forskere og kunstnere, ligesom Fuglsang var for 100 år siden, da familien de Neergaard ejede herregården og tiltrak samtidens største personligheder indenfor billedkunst og musik.

Det Classenske Fideicommis, der ejer Fuglsang Herregaard, er en af de store, gamle danske fonde. Genskabelsen af refugiet, der begyndte med indgåelse af et samarbejde med Københavns Universitet,  Kunstakademiet og Musikkonservatoriet med flere, gør det muligt for disse institutioner at benytte Fuglsang Herregaard som refugium og møde-/konferencecenter på fordelagtige vilkår.

I løbet af sommeren 2019 afsluttedes den omfattende ombygning og modernisering af herregården, så den i dag fremstår med alle de faciliteter, der kan forventes af en moderne kursusejendom – samtidig med, at den historiske stemning og atmosfære er bevaret. Visionen for ombygningen var at skabe et enestående center for videnskabelig fordybelse og tankeudveksling for højere læreanstalter og forskningsinstitutioner, for derved …

  • At fremme dansk forskning og erhvervsliv
  • At skabe ambitiøs udvikling på Lolland Falster
  • At udnytte og udvikle synergier med Fuglsang Kunstmuseum, Ensemble Storstrøm og naturformidling på Fuglsang og det fredede naturområde Skejten
  • At knytte an til inspirationen fra den over 100 år lange tradition på Fuglsang som et kulturelt og kunstnerisk kraftcenter

Baggrund

I tiden 1885-1959 var en kombination af musik, billedkunst og friluftsliv under ejerne Bodil og Rolf Viggo de Neergaard en hjørnesten i livet på Fuglsang, og ejendommen opnåede en status som et nationalt kulturcentrum. Ved Bodil de Neergaards død i 1959 overtog Det Classenske Fideicommis Fuglsang Herregaard og drev i en lang årrække et refugium med klar relation til musiklivet i Danmark samt en kunstnerlegatbolig i Skejtehuset.

Ved refugiets ophør kom Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang Musikforening og i 2008 Fuglsang Kunstmuseum til. Fuglsangs karakter af et bredt kulturcenter blev cementeret i 2016 ved istandsættelse af godskompleksets tidligere forpagterbolig til kunstlaboratorium, øvelokaler og musiksal til brug for Ensemble Storstrøm og Kunstmuseet under navnet KUMUS. Det Classenske Fideicommis stiller vederlagsfrit grund til rådighed for museet og forpagterboligen til rådighed for KUMUS, ligesom Det Classenske Fideicommis for egen regning passer det hertil knyttede gårdrum, p-plads og herregårdshaven.

Samarbejdet mellem Det Classenske Fideicommis og Københavns Universitet

Ensemblets udflytning fra herregårdens hovedbygning til KUMUS aktualiserede spørgsmålet om hovedbygningens fremtidige anvendelse. Overvejelsen her tog udgangspunkt i det afgørende hensyn at bevare og navnlig videreudvikle Fuglsang som et kulturcenter og samtidig varetage Det Classenske Fideicommis’ almennyttige og velgørende formål, herunder støtte til uddannelse og videnskab; og altså – så vidt muligt – at undgå alternativet: Et frasalg til privat bolig eller kommerciel udlejning.

Dette førte naturligt til tanken om at søge samarbejde med Københavns Universitet, og i 2015 indgik Det Classenske Fideicommis og Københavns Universitet således en samarbejdsaftale om i en prøveperiode frem til udgangen af 2016 at klarlægge, om Fuglsang hovedbygning med sin nuværende indretning eller efter en ombygning ville kunne bruges af Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner til refugie-, forsknings – og uddannelsesaktiviteter med mulighed for overnatning. Som eksempler kan nævnes ophold til ph.d skrivning, ophold for undervisere, interne, eksterne og internationale videnskabelige konferencer.

I prøveperioden har Københavns Universitet og Det Classenske Fideicommis samarbejdet om at definere krav og ønsker til en udvikling af hovedbygningen, og der er gennemført løbende evalueringer i forbindelse med Københavns Universitets arrangementer på Fuglsang. Konklusionen på disse evalueringer er meget positiv for så vidt angår hovedbygningens helt særlige atmosfære, der adskiller stedet fra andre kursus- og mødeudbydere. En modernisering af hovedbygningens faciliteter med etablering af bad/toilet på hvert værelse og handicapadgang er dog absolut nødvendig for, at huset kan tiltrække et større antal arrangementer med overnatning og dermed sikre en optimal og rationel drift.

Aftalen med Københavns Universitet er nu forlænget uden tidsbegrænsning. Det indebærer, at Københavns Universitet kan anvende Fuglsang på særligt favorable vilkår. Med udgangen af 2016 har en række andre læreanstalter og kulturinstitutioner indgået aftale på tilsvarende vilkår: Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, RUC, Kunstakademiet og Musikkonservatoriet. Aftalen er åben for tilslutning for alle lignende institutioner. Senest har Aalborg Universitet vist interesse for brug af Fuglsang til arbejdsophold.

Fuglsang Herregaard